SEMINARIUM

Szkolenie

Seminarium szkoleniowe poświęcone jest aspektom praktycznym oraz formalno-prawnym wybranych zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Program seminarium obejmuje następujące zagadnienia tematyczne:

  • Zmiany w ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych dotyczących zakresu i formy projektu budowlanego.
  • Rozwiązania zamienne w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
  • Wymagania w zakresie certyfikacji urządzeń przeciwpożarowych.
  • Problematykę wymagań ochrony przeciwpożarowej w kontekście wyjaśnień udzielanych przez KG PSP w latach 2016-2020.
  • Wybrane aspekty stosowania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.
  • Metody uproszczone do określania klasy odporności ogniowej żelbetowych elementów konstrukcyjnych oraz rozwiązania podnoszące tę odporność.
  • Błędy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, stwierdzane w dokumentacji projektowej podczas przekazywania obiektów do użytkowania.